• Đơn hàng thông thường: Shiper của của hàng
  • Đơn hàng phát sinh, giao gấp: Grab/ lalamove